خانه هوشمند
  • هوشمند سازی ساختمان

    هوشمندسازی ساختمان (BMS)  چیست هوشمند سازی ساختمان یا Building management system) BMS)  که در فارسی آن را ...

    هوشمندسازی ساختمان (BMS)  چیست هوشمند سازی ساختمان یا Building management system) BMS)  که در فارسی آن را مدیریت هوشمند ساختمان ترجمه کرده اند به مجموعه سخت افزارها ونرم افزارهائی اطلاق ميشود که به من ...

    بیشتر بخوانید